ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับช่วงชั้นที่ 1  (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)

 

สาระการเรียนรู้

เวลาเรียนตลอดปีการศึกษา (ชั่วโมง)

 

.1

.2

.3

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

 

 

 

        1. ภาษาไทย

200

200

200

        2. คณิตศาสตร์

200

200

200

        3. วิทยาศาสตร์

80

80

80

        4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

        5. สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

        6. ศิลปะ

80

80

80

        7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

        8. ภาษาต่างประเทศ

80

80

80

             รวม 8 กลุ่มสาระ

880

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

รวม

1,000

1,000

1,000

 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    

ไม่ได้จัด  เพราะเป็นขั้นเริ่มต้นทักษะพื้นฐาน  จึงเน้นการส่งเสริมพัฒนาการในด้านทักษะพื้นฐานเบื้องต้น  โดยเฉพาะรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย

            1. กิจกรรมแนะแนว 40    ชั่วโมง

            2.  กิจกรรมนักเรียน

                        2.1 ลูกเสือ เนตรนารี 40    ชั่วโมง

              2.2  กิจกรรมพัฒนาความถนัด 40    ชั่วโมง
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับช่วงชั้นที่ 2  (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)

 

สาระการเรียนรู้

เวลาเรียนตลอดปีการศึกษา (ชั่วโมง)

 

.4

.5

.6

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

 

 

 

        1. ภาษาไทย

160

160

160

        2. คณิตศาสตร์

160

160

160

        3. วิทยาศาสตร์

120

120

120

        4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

        5. สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

        6. ศิลปะ

80

80

80

        7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

        8. ภาษาต่างประเทศ

120

120

120

             รวม 8 กลุ่มสาระ

880

880

880

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

รวม

1,000

1,000

1,000

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกอบด้วย

1.  กิจกรรมแนะแนว                           40  ชั่วโมง

2.  กิจกรรมนักเรียน

     2.1  ลูกเสือ เนตรนารี                  40  ชั่วโมง

     2.2  กิจกรรมพัฒนาความถนัด        40  ชั่วโมง
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับช่วงชั้นที่ 3  (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

 

สาระการเรียนรู้

เวลาเรียนตลอดปีการศึกษา (ชั่วโมง)

 

.1

.2

.3

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

 

 

 

        1. ภาษาไทย

160

160

160

        2. คณิตศาสตร์

160

160

160

        3. วิทยาศาสตร์

160

160

160

        4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

160

160

160

        5. สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

        6. ศิลปะ

80

80

80

        7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

        8. ภาษาต่างประเทศ

200

200

200

             รวม 8 กลุ่มสาระ

1080

1080

1080

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

รวม

1,200

1,200

1,200

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกอบด้วย

1.  กิจกรรมแนะแนว                            40  ชั่วโมง

2.  กิจกรรมนักเรียน

     2.1  ลูกเสือ เนตรนารี                   40  ชั่วโมง

     2.2  กิจกรรมพัฒนาความถนัด           40  ชั่วโมง