ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรโรงเรียนวุฒิวิทยา 2

นายพยุง กฤษณาณุวัตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิวิทยา 2

นางนภาญุต์ อินกลม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดวงจันทร์ คำเกตุ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวน้ำทิพย์ ศรีชะนะ
ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียนวุฒิวิทยา 2

นางสาวเสาวลักษณ์ วานิช
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยม 1-6
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียนวุฒิวิทยา 2

นางสาวสุพรรษา บุญถนอม
ครูประจำวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียนวุฒิวิทยา 2

นางอรณิชชา สายนาค
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียนวุฒิวิทยา 2

นางสาวอุไรวรรณ์ จันทอง
ครูประจำวิชาการงานอาชีพ มัธยม 1-6

นางสาวสุนิสา ดีบาง
ครูประจำชั้นวิชา คณิตศาสตร์

Miss Nellie Phi Berial
ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวนฤมล น้อยช่วย
ครูประจำวิชาภาษาไทย

นายอภินันท์ หลำเนียม
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาววารุณี บุญหนา
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวรณาฑิต สุดประเสริฐ์
ครูประจำวิชาดนตรี - นาฏศิลป์

นายพรเทพ ตระกูลแสงพรหม
ครูประจำวิชาทัศน์ศิลป์ (ศิลปะ)

นายนัฐวุฒิ บำรุงเพชร
ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวชนกนารถ โคตรพรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปัทมา จันทร์ทองสา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกาญจน์สิตา ไกรวุฒิกิติพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกรรณิการ์ หาญมนต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเพ็ญประภา แก้วนิน
ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวศุภัคชญา ไกรโภชน์
ครูฝ่ายธุรการ

นางสาวเชิญชญา ทัดธนพันธ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัส ภูมิเชวง
ครูประจำวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวดวงตา พัฒนสุพงษ์
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวปวิชญา ผูกประยูร
นิสิตฝึกสอน

นางสาวธนภรณ์ นาคเจือทอง
นิสิตฝึกสอน

นางสาวสุกัญญา อิสันเทียะ
นิสิตฝึกสอน

นางสาวพรรวินทร์ ฟองเทพ
นิสิตฝึกสอน

นางสาวรุ่งรวี รุ่งแสง
นิสิตฝึกสอน