ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2

นายพยุง กฤษณาณุวัตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิวิทยา 2

นางนภาญุต์ อินกลม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นางสาวนฤมล น้อยช่วย
กลุ่มสาระภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุชาวดี อายุวงค์
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวปรียา ฝอยหิรัญ
กลุ่มสาระภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุนิสา ดีบาง
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนัฐวุฒิ บำรุงเพชร
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมา จันทร์ทองสา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมุฑิตา ชัยปัญญา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอภินันท์ หลำเนียม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรณิชชา สายนาค
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรรณิการ์ หาญมนต์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจน์สิตา ไกรวุฒิกิติพงษ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐพาณี อรุโณ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุพรรษา บุญถนอม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววารุณี บุญหนา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศุภัคชญา ไกรโภชน์
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัส ภูมิเชวง
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

นายพรเทพ ตระกูลแสงพรหม
กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวรณาฑิต สุดประเสริฐ์
กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป์)

นางสาวเสาวลักษณ์ วานิช
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวอภิษฎา พันธุ์ประเสริฐ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวดวงจันทร์ คำเกตุ

นางสาวน้ำทิพย์ ศรีชะนะ
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเพ็ญประภา แก้วนิน
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

นางสาวเชิญชญา ทัดธนพันธ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวสุทธิวรรณ สุทธิวรการ
ครูการเงิน และการบัญชี

นางนงนุช เหลืองอนุศาสตร์
ครูธุรการ

นางสาววาทินี กรีวัชรินทร์
ครูธุรการ

นายสมภพ สุขารมย์
นิสิต

นายทัชธรรม ชาวไร่
นิสิต