ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2

นายพยุง กฤษณาณุวัตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิวิทยา 2

นางนภาญุต์ อินกลม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นางสาวนฤมล น้อยช่วย
กลุ่มสาระภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุชาวดี อายุวงค์
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวปรียา ฝอยหิรัญ
กลุ่มสาระภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุนิสา ดีบาง
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนัฐวุฒิ บำรุงเพชร
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมา จันทร์ทองสา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมุฑิตา ชัยปัญญา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอภินันท์ หลำเนียม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรณิชชา สายนาค
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรรณิการ์ หาญมนต์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจน์สิตา ไกรวุฒิกิติพงษ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐพาณี อรุโณ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุพรรษา บุญถนอม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววารุณี บุญหนา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศุภัคชญา ไกรโภชน์
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัส ภูมิเชวง
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

นายพรเทพ ตระกูลแสงพรหม
กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวรณาฑิต สุดประเสริฐ์
กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป์)

นางสาวเสาวลักษณ์ วานิช
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวอภิษฎา พันธุ์ประเสริฐ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวดวงจันทร์ คำเกตุ

นางสาวน้ำทิพย์ ศรีชะนะ
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเพ็ญประภา แก้วนิน
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

Miss Lyka Feria Fuera
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

Miss Estrella Maga Arabis
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

นางสาวเชิญชญา ทัดธนพันธ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวสุทธิวรรณ สุทธิวรการ
ครูการเงิน และการบัญชี

นางนงนุช เหลืองอนุศาสตร์
ครูธุรการ

นางสาววาทินี กรีวัชรินทร์
ครูธุรการ

นายสมภพ สุขารมย์
นิสิต

นายทัชธรรม ชาวไร่
นิสิต