ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2 (ครูจีน)

Mr.Gao Qingchun
หัวหน้าฝ่ายวิชาการจีน

Mr.Chen Haibin
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการจีน

นายธีรวุฒิ หงส์งามเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

Mr.Sun Fuzeng
ครูพิเศษชาวต่างชาติสอนภาษาจีน

Miss ZHAO JIE
ครูพิเศษชาวต่างชาติสอนภาษาจีน

Miss Bai Xue
ครูพิเศษชาวต่างชาติสอนภาษาจีน

Mr YU XIAOPING
ครูพิเศษชาวต่างชาติสอนภาษาจีน

Mr. ZUO FAN
ครูพิเศษชาวต่างชาติสอนภาษาจีน

นางสาวอัญชลี ชลวชิรไพโรจน์
ครูพิเศษสอนภาษาจีน

นางสาวสิริวรัญญา พิลาทอนธนินทร์
ครูนิสิต

นางสาวกาญจนา กาพิยะ
ครูนิสิต

นางสาวพีรญา สีหา
ครูนิสิต