ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนวุฒิวิทยา และ โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
แต่งกายชุดนักเรียน
05 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดล้อมโลก
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
โรงเรียนมีการจัดงานวันไหว้ครู
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนมีการจัดงาน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
05 ก.ค. 60 สอบจี๋เยิ่นครั้งที่ 1 ป.1-ป.6
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
06 ก.ค. 60 สอบพินอิน คร้งที่ 1 ป.1-ป.6
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
08 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60 หยุดวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬบูชา
15 ก.ค. 60 สอบภาษาจีนพื้นฐานการสื่อสาร ม.4-ม.6 ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60
ฝ่ายวิชาการภาษาไทย
25 ก.ค. 60 สอบพินอินครั้งที่ 1 อ.1-3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
27 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบเคอเยิ่น ครั้งที่ 1 อ.1-อ.3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
27 ก.ค. 60 สอบจี๋เยิ่น ครั้งที่ 1 อ.1-อ.3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
03 ส.ค. 60 แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.1-ป.3
07 ส.ค. 60 แข่งขันพุดภาษาจีน ป.1-ป.3
08 ส.ค. 60 แข่งพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ประกาศผลคัดลายมือ
09 ส.ค. 60 แข่งพูดภาษาจีน ม.1-ม.6
11 ส.ค. 60 จัดงานวันแม่วุฒิวิทยา
12 ส.ค. 60 ถึง 14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์