ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนวุฒิวิทยา และ โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
แต่งกายชุดนักเรียน
05 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดล้อมโลก
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
โรงเรียนมีการจัดงานวันไหว้ครู
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนมีการจัดงาน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
05 ก.ค. 60 สอบจี๋เยิ่นครั้งที่ 1 ป.1-ป.6
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
06 ก.ค. 60 สอบพินอิน คร้งที่ 1 ป.1-ป.6
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
08 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60 หยุดวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬบูชา
15 ก.ค. 60 สอบภาษาจีนพื้นฐานการสื่อสาร ม.4-ม.6 ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60
ฝ่ายวิชาการภาษาไทย
25 ก.ค. 60 สอบพินอินครั้งที่ 1 อ.1-3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
27 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบเคอเยิ่น ครั้งที่ 1 อ.1-อ.3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
27 ก.ค. 60 สอบจี๋เยิ่น ครั้งที่ 1 อ.1-อ.3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
03 ส.ค. 60 แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.1-ป.3
07 ส.ค. 60 แข่งขันพุดภาษาจีน ป.1-ป.3
08 ส.ค. 60 แข่งพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ประกาศผลคัดลายมือ
09 ส.ค. 60 แข่งพูดภาษาจีน ม.1-ม.6
11 ส.ค. 60 จัดงานวันแม่วุฒิวิทยา
12 ส.ค. 60 ถึง 14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์
05 ก.ย. 60 วันสารทจีน
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สอบปลายภาคภาษาจีน
21 ก.ย. 60 กีฬาสีปฐมวัย
22 ก.ย. 60 กีฬาสีประถม-มัธยม