ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ย. 60 กีฬาสีประถม-มัธยม
21 ก.ย. 60 กีฬาสีปฐมวัย
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สอบปลายภาคภาษาจีน
05 ก.ย. 60 วันสารทจีน
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 60 ถึง 14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 60 จัดงานวันแม่วุฒิวิทยา
09 ส.ค. 60 แข่งพูดภาษาจีน ม.1-ม.6
08 ส.ค. 60 แข่งพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ประกาศผลคัดลายมือ
07 ส.ค. 60 แข่งขันพุดภาษาจีน ป.1-ป.3
03 ส.ค. 60 แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.1-ป.3
29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
27 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบเคอเยิ่น ครั้งที่ 1 อ.1-อ.3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
27 ก.ค. 60 สอบจี๋เยิ่น ครั้งที่ 1 อ.1-อ.3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
25 ก.ค. 60 สอบพินอินครั้งที่ 1 อ.1-3
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60
ฝ่ายวิชาการภาษาไทย
15 ก.ค. 60 สอบภาษาจีนพื้นฐานการสื่อสาร ม.4-ม.6 ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
08 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60 หยุดวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬบูชา
06 ก.ค. 60 สอบพินอิน คร้งที่ 1 ป.1-ป.6
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
05 ก.ค. 60 สอบจี๋เยิ่นครั้งที่ 1 ป.1-ป.6
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนมีการจัดงาน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
โรงเรียนมีการจัดงานวันไหว้ครู
05 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดล้อมโลก
15 พ.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนวุฒิวิทยา และ โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
แต่งกายชุดนักเรียน