ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร พูลตาล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรภิญญา สุวรรธนะกุล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฎฐกรณ์ แตงปุเจริญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจตุรภัทร โชตินวนนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันยพร ทาดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกิตต์ กิ่งคล้าย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุนทร อยู่ถาวร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนันต์สิทธิ์ จัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐกานต์ สิทธิบุศย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิจิตรา แซ่พ่าน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัญชนก จันสิริวันดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ทวีศักดิ์อมรกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลดา เรืองรัตนาโชติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชัญญา สมจิต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเรืองฤทธิ์ ธีระดิษฐ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิทวัส ทิพย์โกสุม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6