ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชชา หนูพรม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนวพร มงคลธีระสกุล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาคภูมิ หืริธรรมกุล
ตำแหน่ง : เลขานุการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิธร เจริญพรหมพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรุตยา สินเนืองนอง
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฑีฆภัสสร์ โพธิ์พงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมาชิดา ทรัพย์แสนมา
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญาดา ปิติเจริญพร
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐาปนี คำพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทัตพงศ์ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิธิภัทร์ โพธิดง
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติภูมิ ทาวัล
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธันยบูรณ์ สมรรถวิทยาเวช
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีระวิชญ์ จีนหนู
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิพัฒพล สุภาผล
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐพร ทองพานิช
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑารัตน์ รู้วงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (โรงเรียนวุฒิวิทยา1)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6