ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทัตพงศ์ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิธร เจริญพรหมพงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติภูมิ ทาวัล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนันต์สิทธิ์ จัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญาดา ปิติเจริญพร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอตินันท์ แต่งโยธา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวันต์ สิริปฐมภูษิต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร ธรณี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรุตยา สินเนืองนอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิพฒพล สุภาผล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหนึ่งฤหัย รุ่งเรืองสินงาม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐณิชา เยือกเย็นไพบูลย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลลดา หมิดแสล้
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิธร รักษาศึล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิริกร จะฟะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลดา เรืองรัตนาโชติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5