ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาจีน

นางสาวสารินีย์ วีระธรรมเสรีกุล

หัวหน้าวิชาภาษาจีน

นางพัชรา กิตติวิทยานุกุล

นางสาวสุมลรัตน์ ชลถาวรพงศ์

นางนวลวรรณ ธรรมอิทธิศักดิ์

นางสาวสินี จารุเสรีนนท์

นายเกา ฉิงชุน

นายเฉิน ไห่ปิน

นายซุน ฝูเจิง

นางสาวศิริรัตน์ อิทธิเดชวงศ์

นางสาวปิยะฉัตร อนันตกูล

นางสาวธนิษฐา แซ่ตั๊น

นางสาวปวริศา ถาวร

นางสาวเพชรรัตน์ วาสนาส่งชูสกุล

นางสาวศิรินิภา เฟื่องพูนทรัพย์

นางสาวสุธัญญณัฐ วริศธนาวรรธน์

นางสาวณัฏฐาทัศน์ เกิดสวัสดิ์