ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์

                ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม  ชุมชนร่วมนำพา  พัฒนาครูและผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  สร้างบรรยากาศให้เรียนรู้อย่างมีความสุข  ปลูกฝังทักษะภาษาจีนบนวิถีแห่งความเป็นไทย

พันธกิจ

               1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
               2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยใช้สื่อ     
                   และเทคโนโลยี
               3. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
               4. บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยกระจายอำนาจการบริหาร และบริหารแบบมีส่วนร่วม
                  โดยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
               5. สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
               6. จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
               7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน


เป้าหมาย

               1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
                   ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
               2. จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่
               3. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
               4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
               5. พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
                   และเป็นผู้นำทางคุณธรรม จริยธรรม
               6. นักเรียนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิใจในความเป็นไทย และค่านิยมอันพึงประสงค์
               7. นักเรียนเคารพในข้อตกลง กฎ ระเบียบ กฎหมาย มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง
                   และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
               8. นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

               1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
               2. ซื่อสัตย์สุจริต
               3. มีวินัย
               4. ใฝ่เรียนรู้
               5. อยู่อย่างพอเพียง
               6. มุ่งมั่นในการทำงาน
               7. รักความเป็นไทย
               8. มีจิตสาธารณะ