ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวุฒิวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2549  โดยนายเต็กล้ง แซ่เอี๊ยว เป็นผู้จัดตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "ต้าจ้ง"
 
ดำเนินกิจการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
-รับนักเรียนประเภทประจำและไป-กลับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2499 ตามใบอนุญาตเลขที่ 4/2499
 
-พ.ศ.2527 นายธนู พิระภิญโญ เจ้าของโรงเรียนได้โอนกิจการของโรงเรียนให้กับมูลนิธิการศึกษาวุฒิวิทยา ชลบุรีและบริหารกิจการโรงเรียน โดยคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาวุฒิวิทยาชลบุรี โดยแต่งตั้งให้นายธีระ มงคลจิตตานนท์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและได้รับอนุญาต พ.ศ.2545
 
-โรงเรียนวุฒิวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2544-2548)
 
-พ.ศ.2546 โรงเรียนวุฒิวิทยาได้รับการประเมินภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สมศ.
 
-วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 โรงเรียนวุฒิวิทยาขออนุญาตขยายหลักสูตรจากเดิมเปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ.0178/2546
 
-พ.ศ.2547-ปัจจุบัน นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุล ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ.0008/2547 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 ปี พ.ศ.2549
 
-โรงเรียนวุฒิวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน จาก สมศ. โดยมอบให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)