ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพุทธิพงศ์ แสงรุ้งเพชร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสาวิตรี คะเชนรัมย์

นางละเอียด โพธิ์ศรี

นายณัฐพร วังศรีราช