ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพุทธิพงศ์ แสงรุ้งเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสาวิตรี คะเชนรัมย์

นางละเอียด โพธิ์ศรี

นายณัฐพร วังศรีราช
ครูสอนวิชาพละศึกษา