ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจุฑารัตน์ บางตำรวจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุนันต์ สวยสม

นางสาวสุภาพร แสงอรุณ

นางสาวธัญญารัตน์ สายแก้ว

นางสาวชนิดา อุ่นใจชน

นางสาวสุภาพร สัมพันธ์

นายอภิสิทธิ์ สมุทรสาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1