ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวภัสราภรณ์ เดชทัพไทย
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.1 -ป.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอนงค์พรรณ หน่อแก้ว

นางสาววิไลวรรณ ศรีตะปัญญะ