ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ / ปรัชญา / ปณิธาน
คำขวัญ / ปรัชญา / ปณิธาน
***คำขวัญของโรงเรียน

                
     รักษ์สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย

รักษ์สามัคคี หมายถึง ความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อกัน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมานฉันท์ สร้างสรรค์ และรักษาสันติ สุขให้เกิดขึ้นในหมู่คณะและสังคม
เรียนดี หมายถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ ในการรับรู้ และเรียนรู้ในองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และทันสมัย และเป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
มีวินัย หมายถึง ความตระหนักในคุณธรรม และจริยธรรมของการอยู่ร่วมกัน และความสามารถ ในการควบคุมตนเอง ในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบระเบียบ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของหมู่คณะและสังคม

***ปรัชญา

                 ปลูกฝังคุณธรรม  นำความรู้  สู่สังคม

ปลูกฝังคุณธรรม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองมีคุณงามความดี ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
นำความรู้ หมายถึง การส่งเสริมความรู้ ความสามารถและเรียนรู้อย่างมีความสุข
สู่สังคม หมายถึง การดำรงชีวิต  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

***ปณิธาน

                   จริงจัง  จริงใจ  มุ่งมั่นทำจริง

จริงจัง หมายถึง มุ่งพัฒนาบุคลากร และนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ในวิชาการวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนด้วยความตั้งใจ และทุ่มเท
จริงใจ หมายถึง บุคลากร และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ และมีความปรารถนาดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความปรารถนาดี และบริสุทธิ์ใจ
มุ่งมั่นทำจริง หมายถึง  การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในวิชาการ วิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ภายใต้สำนึกแห่งความรับผิดชอบ ต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจ ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม