ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำอธิบายความหมาย

        ตราโรงเรียนวุฒิวิทยาประกอบด้วย ต้นอ้อยล้อมรอบเป็นวงกลม ภายในวงกลมประกอบด้วยภูเขา ทะเล ดวงอาทิตย์ มีความหมายดังนี้

        ต้นอ้อย  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการดูแลเอาใจใส่ ทะนุถนอม ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ สั่งสมความมีคุณค่าให้เกิดขึ้นในตนเอง และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม

        ภูเขา  หมายถึง  ความมั่นคง ความหนักแน่นที่มีอยู่ในจิตใจ ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปนานแค่ไหน ก็ยังมั่นคงและหนักแน่นเหมือนเดิม

        ทะเล  หมายถึง  ความเยือกเย็น ความอ่อนโยน ความมีคุณค่า และความสามารถในการปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงให้ดำรงคงอยู่อย่าง มั่นคงตลอดไป

        ดวงอาทิตย์ หมายถึง แสงสว่างที่จะนำทางชีวิตของนักเรียนไปสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์


สีประจำโรงเรียน

สีเขียว - ชมพู


         สีเขียว  หมายถึง  ความมีชีวิต และการทำหน้าที่อย่างมีคุณค่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และมอบสิ่งที่ดีงามให้กับผู้ปรารถนาด้วยความยินดีและเต็มใจ

         สีชมพู  หมายถึง  ความรัก ความปรารถนาดี และสายใยแห่งคุณธรรม จริยธรรม ที่มอบให้แก่กันและสร้างความผูกพันต่อกัน