ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ฐิติวร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2490 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ติมพรุสกานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กันยายน 2490 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม บัตรพรรธนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2491 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ญ ศีลรัตนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธันวาคม 2509 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2538
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2538 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสงกรานต์ ช้างดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2547 ถึงปัจจุบัน