ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปพิชญา สุดแสวง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุษบา อุไรรัมย์

นางสาวอัญมณี กล่อมจิตต์

นางสาวเธียรรัตน์ อักษรศักดิ์

นางสาวประภาพิณ เทียนกันฑ์เทศน์

Miss Chelly T.chua

Miss Khryschelle T.chua

นางละเอียด โพธิ์ศรี