ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปพิชญา สุดแสวง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกัญญาปภัสร์ วงษ์เจริญรัชต์

นางสาวบุษบา อุไรรัมย์

นางสาวอัญมณี กล่อมจิตต์

นางสาวเธียรรัตน์ อักษรศักดิ์

นางสาวคณิตา สุขผ่อง