ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเธียรรัตน์ อักษรศักดิ์

นางกัญญาปภัสร์ วงษ์เจริญรัชต์

นางสาวบุษบา อุไรรัมย์

นางสาวอัญมณี กล่อมจิตต์

นางปพิชญา สุดแสวง