ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์จิรา พาเสน่ห์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานต์กิตยา พวงเงิน

นางสาวสุนิษา หาไมตรี

นางสาวธนัสสา ทับทอง

นางสาววาสนา คชชา

นางสาวภัสราภรณ์ บาตรโพธิ์