ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาสนา คชชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานต์กิตยา พวงเงิน

นางสาวสุนิษา หาไมตรี

นางสาวธนัสสา ทับทอง

นางจันทร์จิรา พาเสน่ห์