ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์จิรา พาเสน่ห์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานต์กิตยา พวงเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุนิษา หาไมตรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววาสนา คชชา

นางสาวภัสราภรณ์ บาตรโพธิ์