ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววีณา ขจรวนิชโชติ

นางนงลักษณ์ จิตพินิจยล

นางบุปผา เจริญสิริวัฒนกุล

นางอุบลรัตน์ ละมัย