ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชร สมทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรี คารศรี

นางวันเพ็ญ พรมสวัสดิ์

นางงามฉวี พูนมั่น

นายอัฐพงษ์ ลิ่มจู้หมึง