ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอัฐพงษ์ ลิ่มจู้หมึง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชร สมทอง

นางสาวพัชรี คารศรี

นางวันเพ็ญ พรมสวัสดิ์

นางงามฉวี พูนมั่น